Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu jest samorządową instytucją kultury, która podejmuje działania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji i zadań zleconych doraźnie przez organy Gminy oraz administruje gminnymi obiektami i urządzeniami kultury, sportu i rekreacji. Jedną z bardziej znaczących imprez organizowanych przez GOKSiR jest Święto Lipusza, a wraz z nimi Ogólnopolska Impreza Biegowa Kaszuby Biegają- Pętla Tuszkowska Matka . GOKSiR poza tym, że jest instytucją będącą lokalnym centrum kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i turystycznym, stanowi miejsce spotkań oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Spotyka się tutaj wiele środowisk, które podejmują inicjatywy przyczyniające się do rozwoju społecznego gminy. W ciągu roku szkolnego w sali klubowej GOKSiR prowadzone są zajęcia edukacyjne: nauka języka angielskiego, nauka gry na instrumentach, zajęcia aerobiku, jogi, szkółka szachowa, nauka tenisa ziemnego oraz zumba kids . GOKSiR organizuje liczne imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, ale również na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, takie jak Grand Prix Pomorza i Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym, Grand Prix Lipusza i Powiatu w Szachach. Dzięki posiadanej przestronnej sali widowiskowej organizowane są występy grup artystycznych: spektakle teatralne, przeglądy prozy i poezji oraz wystawy.