Zapraszamy wszystkich miłośników biegów ora nordic walking
na VIII Pętle Tuszkowska Matka -10 km (biegacze), 5km (nordic walking)- 24.07.2021 r. Start godz. 16:40. Dla mieszkańców Gminy Lipusz udział BEZPŁATNY !!!

link do zapisów: http://bieglipusz.cyklkb.pl/Regulamin
I Cel
 Promocja urokliwych terenów oraz Kultury Gminy Lipusz
 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób
cywilizacyjnych.

II Organizator
 Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Współorganizator
 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kontakt: Dyrektor biegu: Henryk Miotk Biuro zawodów – 515 496 059 Oficjalna strona: kaszubybiegaja.pl e-mail: biuro@cyklkb.pl
III Termin i miejsce biegu
24.07.2021r. (sobota), godz. 16:40

2 Biuro Zawodów, szatnie, natryski: Lipusz ul. Sportowa , hala sportowa przy stadionie, czynne od godz. 14:00
Start i Meta: stadion sportowy, Lipusz ul. Sportowa

IV Trasa biegu głównego
1. Dystans biegu to 10 km. 2. Na trasie umiejscowione zostaną punkty z wodą. 3. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny. 4. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw.
służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy
uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do
poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji oraz Straży Pożarnej;
5. Trasa będzie oznaczona co 1 km. (pionowo) oraz taśmami. 6. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

V Pomiar czasu
Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik
pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa oraz numeru startowego jest
warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe
zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Chip powinien być
zamontowany do buta. Oficjalnym czasem zawodników jest czas brutto.

VI Klasyfikacja
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I – VI. Kategorie: K16-29 K30-39 K40-49 K50-59 K60-69 M16-29 M30-39 M40-49 M50-59 M60-69
Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z terenu Gminy Lipusz
Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie zostaną nagrodzeni w kategoriach
wiekowych.
 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje puchary lub statuetki oraz
nagrody finansowe za miejsca I – III , nagrody rzeczowe miejsca IV – VI
 Puchary lub statuetki w kategoriach za miejsca I-III

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy
medal, ciepły posiłek oraz napoje. Przewidziane jest również losowanie nagród.

VIII Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 21.07.2021r.
na stronie zapisy.info oraz w dniu zawodów
tj. 24.07.2021r. w godz. 14:00–15:40

IX Sprawy finansowe
Opłata startowa wynosi: Wersja stacjonarna:
 44 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 12.07.2021r. ( data wpływu)
 55 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 21.07.2021r. ( data wpływu)
 65 zł dla osób w dniu zawodów.( wpłata w biurze zawodów) Wersja wirtualna:
 30 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 17.07.2021r. ( data wpływu)
Opłat należy dokonywać z dopiskiem” Lipusz 10 km” oraz imię i nazwisko uczestnika” na rachunek
bankowy: Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 83-330 Żukowo, Gdyńska 1
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres zamieszkania.
 W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 21.07.2021 r. konieczne
będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie
wydruku.
 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej
opłaty na innego uczestnika.
 Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym
blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy
wpisać “Opłata grupowa” oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu
X Uczestnictwo
1. Bieg Pętla Tuszkowska Matka – „Dmuchając na zimne, COVID-19”
• Konieczność odwołania lub przełożenia wydarzeń powoduje ogromną presję zarówno dla
Organizatorów, jak i Uczestników dlatego z góry zakładamy, że bieg odbędzie się w wyznaczonym
terminie.
4
• Wariantem skrajnym dla tych osób, które chciałyby pokonać bieg będzie możliwość pokonania go
wirtualnie.
• Na wyniki będziemy czekać do 27.07.2021.
• Raporty z pokonywanych biegów, w postaci „screenów” z urządzeń pomiarowych należy załączać
na naszej stronie internetowej: http://www.kaszubybiegaja.pl/przeslij-wynik
• Chcemy pomóc zmotywować Ciebie i Twoje otoczenie do zachowania formy ze względu na obecne
okoliczności, w których wszyscy się znajdujemy.
• Obserwuj komunikaty dotyczące pandemii i dostosuj się do obowiązujących przepisów
www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, 2. Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu.
• W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z dowodem
osobistym,
• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia 24.07.2021r.
• Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i
umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego
przestrzegania,
• Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
XI Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 83-330
Żukowo, ul. Gdyńska 1, NIP: 5892011084
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6
ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna,
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu. Uczestnikom
przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
5
Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich
danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się
poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
7. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator
ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i
miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
XII Postanowienia końcowe
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu Pętla Tuszkowska
Matka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym. 3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Pętla Tuszkowska Matka . Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za
konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
4.Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a
także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie
lub po zawodach.
5. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
6. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
7. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.
8. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora .
9. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu.
10. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.
11. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w szczególności w
Internecie.
12. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych
danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
14. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą
rozpatrywane w czasie 48 godzin. 15. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 16. Nagrody nie odebrane przez uczestników danego biegu po 14 dniach zostają przekazane na inne
cele.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz
jego interpretacji.