Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Dla laureatów czekają nagrody.

Regulamin Feryjnego Konkursu Plastycznego

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
 2.  Konkurs skierowany jest do mieszkańców z Gminy Lipusz.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia estetyki, wyłanianie plastycznych talentów.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat z podziałem na kategorie wiekowe.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Termin i zasady dostarczenia prac: prace należy dostarczyć do biura GOKSiR Lipusz do 24 lutego 2022 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu-  25 lutego 2022r.
 8.  Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę, zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka wykonania kartki.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej goksir.goksir.eu oraz na facebooku
 10. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu pracy. Do wyboru są 4 tematy:
  –  Mój ulubiony superbohater/ superbohaterka,
  – Zima jak z bajki,
  – Zimowe Igrzyska Olimpijskie,
  – Zaprojektuj komiks.
 11. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy-A3 .
 12. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa,
 13. Na zwycięzców czekają nagrody.
 14. Prawa autorskie: Uczestnik w momencie złożenia pracy zgadza się na udostępnienie prac na stronie goksir-u oraz facebooku oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie wiekowe:

I .przedszkole i zerówka
II. klasy I-III szkoły podstawowej
III. Klasy IV-VI szkoły podstawowej
IV. Klasy VII-VIII szkoły podstawowej
V. klasy ponadpodstawowe