Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu ogłasza konkurs plastyczny.


Regulamin Feryjnego Konkursu Plastycznego

I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

II. Cele:
-rozwijanie twórczej aktywności plastycznej;
-rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia;
-propagowanie zdolności plastycznych
-podnoszenie umiejętności plastycznych wśród uczestników konkursu

III. Uczestnicy:
Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych:
1. Kategoria: Przedszkole i Klasa 0
2. Kategoria: Klas I – III szkoły podstawowej
3. Kategoria: Klas IV – VI szkoły podstawowej
4. Kategoria: Klas VII – VIII szkoły podstawowej

IV. Tematy Pracy:

„Życie w Kosmosie- twoja wyobraźnia”

„Jak chciałbym spędzić ferie zimowe”

„Bardzo je lubię zwierzęta duże i małe”

„Zaprojektuj kartkę/pocztówkę z Lipusza”

V. Format prac: A3 (duży blok rysunkowy), w przypadku pocztówki A5

VI. Technika wykonania: dowolna  np. farby, kredki, ołówek, wyklejanka itp.

VII. Termin:
Prace prosimy składać do dnia 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

VIII. Warunki uczestnictwa:
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy. Powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu (szkoła), oraz temat pracy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOKSiR w dniu 22 stycznia 2021r.

IX. Nagrody:
Jury konkursu przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

X. Ocena prac:
Kryteriami oceny będą:

  1. Zgodność z tematem;
  2. Oryginalność i pomysłowość;
  3. Walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, staranność wykonania pracy;
  4. Samodzielność wykonywania prac;

Decyzje komisji są ostateczne.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej

Więcej informacji można uzyskać w biurze GOKSiR w Lipuszu.

Tel. 781507700 na facebook.com/goksir.lipusz lub mailowo goksir@goksir.eu