Już 15 grudnia 2020 roku ruszy licytacja na stronie facebooka Rady Rodziców ZS Lipusz Rada Rodziców ZS w Lipuszu | Facebook , na której można nabyć “świąteczna cuda”, ale także pomóc potrzebującej osobie dla której cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony.
Poniżej załączamy regulamin.

 REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ „Świąteczna pomoc”
prowadzonych z przeznaczeniem uzyskanych środków na rehabilitację Rafała Dorau

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzania licytacji (aukcji) charytatywnych prowadzonych z przeznaczeniem otrzymanych środków na cele statutowe organizatora.

2. Organizatorem aukcji jest Rada Rodziców ZS Lipusz, adres: ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz zarejestrowana pod numerem  NIP: 591-165-30-57    (dalej: „Organizator”).

3. Przedmiotem aukcji są rzeczy lub usługi przeznaczone do licytacji przez darczyńców (dalej: „Przedmiot”, „Przedmioty”).

4. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem zaoferuje najwyższą kwotę za wystawiony na aukcji Przedmiot.

5. Aukcje będą się odbywały za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

§2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odbywa się za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w aukcji i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.

3. Udział w aukcjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie oficjalnego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§3
Przedmioty licytacji

1. Miejscem wystawiania Przedmiotów oferowanych do licytacji jest portal społecznościowy Facebook, adres strony: https://www.facebook.com/Rada-Rodziców-ZS-w-Lipuszu-105917034717259/

2. Przedmioty oferowane do licytacji mogą być wystawiane za pośrednictwem Organizatora.

3. Wystawiany Przedmiot na licytację posiada ofertę zawierającą: zdjęcie oferowanego Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji, informację o odbiorze własnym. Koszt ewentualnej wysyłki będzie ustalany indywidualnie na koszt kupującego.

4. W ramach jednej licytacji można wystawiać pojedyncze Przedmioty lub ich pakiety.

5. Zabronione jest wycofywanie ofert Przedmiotów wystawionych na aukcję.

6. Zabronione jest wystawianie na aukcje przedmiotów prawnie zabronionych, a także

 używek, wyrobów tytoniowych, zwierząt i futer naturalnych.

§4
Przebieg Aukcji

  1. Od momentu wystawienia Przedmiotu na aukcje zgodnie z § 3 rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert cenowych przez zainteresowanych. Aukcja trwa 6 godz. Od godz. 15:00 I ulega zakończeniu o godz. 21:00 w dniu jej wystawienia.

1a) Przewiduje się 4 dni aukcji: od 15.12.2020 do 18.12.2020.

2. Licytacja odbywa się w walucie PLN.

3. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty

licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od

poprzedniej o kwotę minimum 5 zł.

4. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym

danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.

5. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny

licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.

6. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą. Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.

7. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na portalu Facebook. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne.

8.Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z następującymi danymi:

Rada Rodziców ZS Lipusz, ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz,

Bank Spółdzielczy w Lipuszu,

nr rachunku bankowego: 36 8340 0001 0201 1790 2000 0001, tytuł wpłaty: „świąteczna pomoc i nr aukcji”

Po dokonaniu wpłaty należy o tym fakcie powiadomić Organizatora, W ramach powiadomienia należy podać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz nazwę licytowanego Przedmiotu, a także załączyć potwierdzenie dokonanego przelewu.

9. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w terminie 1 dnia- 24h, Przedmiot zostaje wystawiony ponownie na aukcję bądź prawo do jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.

10. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie przez Organizatora.

11. Każdy uczestnik aukcji może dokonywać dowolnej ilości zgłoszeń w ramach odbywających się licytacji na rzecz Organizatora.

12. Wydanie Przedmiotu licytacji nastąpi w drodze porozumienia pomiędzy Organizatorem a kupującym, co nastąpi po dokonaniu powiadomienia o wpłacie zgodnie z powyższym ust. 9.

13.Przewiduje się odbiór osobisty w sekretariacie ZS Lipusz ul. Derdowskiego 7a)

 Jeżeli nie ustalono inaczej, odbiór ten powinien nastąpić w terminie 3 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Przedmioty, które nie zostaną odebrane zostaną przekazane na kolejny cel Rady Rodziców ZS Lipusz.

14.. W przypadku wysyłki Przedmiotu, jeżeli nie ustalono inaczej, nastąpi ona w terminie 7 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Koszty przesyłki pokrywa zwycięzca licytacji.

§5
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z aukcją należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie do 2 dni od daty ogłoszenia wyników, pocztą elektroniczną na adres: zslipusz@wp.pl (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w formie pisemnej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą

 powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§6
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator informuje, że Aukcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane Przedmioty, w tym zakresie ewentualnych wad fizycznych lub prawnych.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.zslipusz.edupage.org oraz na str Facebook Rady Rodziców w Lipuszu.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub niezależnych.