Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie “Najładniejsza Pisanka”.
Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać z biura GOKSiR gotowy szablon pisanki do ozdobienia.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży . Na zwycięzców w każdej kategorii wiekowej czekają nagrody.
Poniżej regulamin konkursu

Regulamin konkursu

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

2. Kategorie:-
– Przedszkola i klasy 0
– klasy I-III SP
– klasy IV – VIII SP

3. Cele konkursu: Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do własnoręcznego zdobienia pisanek. Finałem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych pisanek w poszczególnych kategoriach oraz ich prezentacja w czasie trwania Wystawy Wielkanocnej w GOKSiR Lipusz

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marca 2021 r.,

5. Termin i sposób wykonania pisanek wielkanocnych: Pisankę (gotowy szablon ) należy pobrać w biurze  GOKSiR . Gotowe pisanki należy dostarczyć do GOKSiR Lipuszu w terminie do 29 marca 2021 r. Pisanka musi być ozdobiona dwustronnie.

6. Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik może zgłosić JEDNĄ wielkanocną pisankę wykonaną własnoręcznie i samodzielnie. Każda praca powinna być opisana :imię i nazwisko, klasa.

7. Kryteria oceniania :Pośród wszystkich zgłoszonych pisanek zostaną wybrane najpiękniejsze, najbardziej oryginalne. Technika zdobienia/ malowania jest DOWOLNA Organizator ma prawo do wyróżnienia dodatkowych pisanek .Wyboru najpiękniejszych pisanek dokonają Jurorzy powołani przez GOKSiR.

8. Nagrody: Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie. Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagradzane rzeczowo.

9.Postanowienia końcowe: Pisanki konkursowe będą stanowiły dekorację w GOKSiR Lipusz  czasie trwania wystawy wielkanocnej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć pisanek oraz zdjęć wykonanych w czasie rozstrzygnięcia konkursu na własnych stronach internetowych, na materiałach promocyjnych i innych.