Informacja o Projekcie Na Spotkanie z Kulturą

Informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz realizuje  Projekt „Na spotkanie z Kulturą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach dwóch oddolnych inicjatyw zostaną zorganizowane 4 wyjazdy: 2 na wydarzenia rozrywkowe (muzyczno-artystyczne, np. do Ergo Arena) i 2 do teatru muzycznego lub filharmonii, grupy będą liczyły po 50 osób. Wyjazdy będą dedykowane: po 2 wyjazdy  dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz 2 dla dorosłych – członków grup formalnych i nieformalnych działających na terenie Gminy Lipusz z przewagą osób +60.

Potrzeba realizacji tych dwóch oddolnych inicjatyw  wynika z chęci zniwelowania różnic w dostępie do oferty kulturalnej i rozrywkowej mieszkańców gminy wiejskiej Lipusz, co znacząco wpłynie na podniesienie poziomu życia, mentalność i wrażliwości artystycznej oraz wzrostu aktywności lokalnej społeczności, w szczególności osób z grup defaworyzowanych.

Wartość projektu:           21 200,00
Kwota dofinansowania:  19 000,00Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt „Na spotkanie z Kulturą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Kamila Żywicka

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez